QUẢN LÝ KÌ VỌNG CỦA KHÁCH HÀNG

QUẢN LÝ KÌ VỌNG CỦA KHÁCH HÀNG - Managing Customer Expectations

Có một sự thật đơn giản: Khách hàng sẽ tiếp tục làm việc với những công ty luôn giữ chữ tín và đối xử công bằng với họ. Bạn có rất nhiều tiềm năng để phát triển các mối quan hệ lâu dài và đảm bảo sự thành công của công ty trong tương lai thông qua việc quản trị tốt các kì vọng của khách hàng một cách nhất quán.

Trong chương trình này, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu và đánh giá những hành động có thể làm để đạt được hoặc thậm chí vượt mong đợi của khách hàng qua việc thiết lập, điều phối và tác động đến sự mong đợi của khách hàng. Bắt đầu bằng cách xác định những kì vọng ban đầu của khách hàng và lý do cho mỗi kì vọng đó. Từ đó, bạn chủ động đặt kì vọng thực tế với khách hàng, tận dụng và theo sát quy trình liên tục nhất quán để đáp ứng kì vọng của khách hàng trong tương lai.

MỤC TIÊU ĐỘT PHÁ VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI THAM DỰ:

  • Nắm vững các nguyên tắc quản lý kì vọng dựa trên sự quan tâm chân thành.
  • Làm chủ các kỹ thuật trong quản lý kì vọng.
  • Áp dụng quy trình giao tiếp hiệu quả trong quản lý kì vọng.

Chương trình Huấn luyện nổi bật