5 Năng lực thiết yếu cho Lãnh đạo trong Thị trường Toàn cầu

Những đề bài mà các nhà quản lý nhân sự (HRD/HRM, lãnh đạo và trưởng các bộ phận) đang cần giải quyết bao gồm: quản lý đội ngũ làm việc hybrid (cả WFH và WFO) với sự gắn kết và hiệu quả cao, khơi gợi tính sáng tạo-đổi mới, giảm căng thẳng và mâu thuẫn trong các bối cảnh giao tiếp phức tạp,...Việc xác định những năng lực thiết yếu không chỉ giúp bản thân nhà quản lý nhân sự, lãnh đạo và trưởng các bộ phận tự tin hơn trong vai trò quản lý, tạo được niềm tin và uy tín với đội ngũ mà còn giúp chúng ta có định hướng đúng đắn trong việc phát triển năng lực đội ngũ.

Tải về

Bài viết mới

Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Người Trồng Rừng Dale Carnegie Việt Nam - Chúng tôi là ai?
Người Trồng Rừng Dale Carnegie Việt Nam - Chúng tôi là ai?
Lãnh đạo tạo Đột phá
Lãnh đạo tạo Đột phá
Khai mở Tài năng Đội ngũ
Khai mở Tài năng Đội ngũ
Năng lực Trình bày <br>Thực tiễn và Truyền cảm hứng
Năng lực Trình bày
Thực tiễn và Truyền cảm hứng