NGHIÊN CỨU "NĂNG LỰC THÍCH ỨNG LINH HOẠT TRONG THỜI ĐẠI SỐ"
Agility: The New Competitive Divide - Preparing for Success in the Era of AI

Ngày nay, các tổ chức trong mọi lĩnh vực cần thu thập thông tin để hành động, đưa ra quyết định nhanh chóng và thực hiện những thay đổi phù hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng và môi trường kinh doanh. Nhiều người gọi khả năng này là sự “thích ứng linh hoạt” - Agility.
Theo nghiên cứu của Dale Carnegie được thực hiện tại 20 quốc gia với hơn 5000 lãnh đạo, quản lý tham gia đã cho thấy những ảnh hưởng của thời đại số đến Năng lực Thích ứng Linh hoạt của tổ chức. Qua đó, nền tảng phát triển Năng lực Thích ứng Linh hoạt của Tổ chức dựa trên 5 yếu tố chính:
• Định hướng chủ đích lấy khách hàng làm trọng tâm.
• Thúc đẩy Sức bật của Lực lượng lao động (Resilience).
• Cải thiện Trí tuệ Xã hội trong Toàn tổ chức (Social Intelligence).
• Phát triển các Công cụ và Quy trình hiệu quả (Tools & Processes).
• Nâng cao Năng lực Hành động để Thích ứng (Capacity to Act).

Buổi Chia sẻ Báo cáo Nghiên cứu Định hướng Lãnh đạo Trực tuyến
Năng lực cạnh tranh mới trong thời đại số: Thích ứng linh hoạt, 08:30-11:00, thứ Năm, ngày 04/6/2020
- Video nghiên cứu: 


- Bài báo:
• Trước sự kiện:
1. “Năng lực cạnh tranh mới trong thời đại số - Thích ứng linh hoạt”
2. Doanh nghiệp không chỉ cần linh hoạt mà còn phải có năng lực thích ứng bền vững
3. Năng lực thích ứng trong DN - Làm gì để linh hoạt chủ động?
4. Trong nền kinh tế số, doanh nghiệp không chỉ cần linh hoạt mà còn phải có năng lực thích ứng bền vững
• Sau sự kiện:
1. Bắt mạch chứng bệnh "sợ đổi mới", "ngại thích nghi" của nhà lãnh đạo với 'Agility'
2. Vượt khủng hoảng ở Sun World và Giấy Phùng Vĩnh Hưng
3. Tổng Giám đốc Sun World: Ngành du lịch biến đổi rất nhanh, nếu không dẫn dắt được thì hãy đi cùng thị trường chứ đừng đi sau!
4. "Làn sóng VUCA" - doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng?

Tải tài liệu nghiên cứu