NGHIÊN CỨU "ĐỔI MỚI MANG TÍNH TRẢI NGHIỆM"
Experience Innovation 3+3

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong môi trường kinh doanh ngày nay, sự đổi mới cần được triển khai và hiện diện một cách đồng nhất và toàn diện trong tất cả thị trường và mọi đối tượng liên quan của công ty. Dựa trên những kết quả này, Dale Carnegie toàn cầu đã đề xuất một mô hình đối mới để đạt được sự đổi mới mang tính trải nghiệm theo hai hướng tiếp cận chính – ngoài thị trường và trong công ty, bao gồm 6 nội dung:
• Chủ động tìm hiểu nhu cầu khách hàng
• Cá nhân hóa thông qua công nghệ
• Phát triển đại sứ khách hàng có năng lực nổi trội
• Là nơi làm việc lý tưởng
• Xây dựng văn hóa liên tục học hỏi
• Linh động về thời gian và địa điểm làm việc.

- Video nghiên cứu: 


- Bài báo: Đổi mới mang tính trải nghiệm 3+3 

Tải tài liệu nghiên cứu