Mô tả chung về chương trình

Chương trình được thiết kế dành cho đội ngũ giảng viên nội bộ, các nhà Lãnh Đạo/ Quản Lý đang huấn luyện đội ngũ kế thừa. Khóa học giúp cho học viên, tìm hiểu và phát triển năng lực cần thiết của chuyên gia huấn luyện nội bộ, phát triển nội dung huấn luyện phù hợp với đối tượng học viên, huấn luyện đầy sinh lực và cảm hứng, trình bày và điều phối hiệu quả trong huấn luyện, phản hồi và huấn luyện học viên ngay tại chỗ, phát triển năng lực thiết kế và đánh giá đào tạo, phản hồi và khuyến khích chỉnh sửa học viên.

  1. Thiết kế, phát triển nội dung
  2. Đánh giá đào tạo
  3. Tạo ảnh hưởng và điều phối
  4. Trình bày

Đăng ký ngay

Mục tiêu chương trình

Lợi ích độc đáo

Mô hình biến đổi

Giúp học viên có thể tạo ra sự thay đổi trong cả cảm xúc/tư duy và hành vi biểu hiện trong những tình huống thực tiễn được cam kết.

Huấn luyện một kèm một

Là cơ hội trải nghiệm quy trình huấn luyện cá nhân với CGHL thông qua ít nhất 4 – 5 bài trình bày trong suốt hai ngày cho mỗi học viên.

Phương pháp "Huấn luyện ngay tại thời điểm"

CGHL chỉ ra các thói quen/khuynh hướng chưa hiệu quả, định hướng/chỉnh sửa và hướng dẫn cách thực hiện ngay lập tức.

Đăng ký nhận tư vấn

Lịch chương trình trực tiếp

29/08/2024 Trực tiếp tại Hồ Chí Minh   29,30/08/2024
  08:30 - 17:00
  20 Đăng ký ngay

Cảm nhận của học viên