Mô tả chung về giải pháp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp giúp tạo sự gắn kết lâu dài và là yếu tố quyết định sự vững mạnh của một đội ngũ, cũng như sự phát triển ổn định của một tổ chức. Mục tiêu của Giải pháp Xây dựng Văn hoá Công ty:

  • Giúp Ban lãnh đạo nhìn nhận lại về định vị thương hiệu, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty, phục vụ cho định hướng phát triển toàn diện và bền vững của công ty.
  • Thảo luận thống nhất bộ giá trị cốt lõi và hành vi văn hóa doanh nghiệp dành cho tất cả các cấp độ tại công ty.
  • Đội ngũ các nhân viên hiểu rõ, ghi nhớ và tích cực chia sẻ các giá trị văn hóa cốt lõi, tạo chuẩn mực trong hành vi ứng xử của toàn đội ngũ.
  • Xây dựng kế hoạch cho toàn công ty thực hiện và đánh giá hiệu quả triển khai văn hóa một cách chặt chẽ.

Đăng ký ngay

Tiếp cận hệ thống IMAP

IMap là hệ thống tiếp cận mang tính chiến lược của Dale Carnegie trong quá trình làm việc với khách hàng để xây dựng các giải pháp phù hợp nhất trong phát triển năng lực cho tổ chức và các cá nhân nhằm tạo ra các kết quả vượt bậc trong kinh doanh.