Mô tả chung về giải pháp

Là nhóm giải pháp dựa trên nhu cầu mong muốn xây dựng một hệ thống phát triển năng lực riêng biệt cho toàn công ty hoặc cho các đội nhóm ưu tiên của công ty. Hệ thống Phát triển Dựa trên Năng lực (Competency-Based Development System – CBDS) giúp cung cấp tư vấn chuyên sâu cho các chiến lược. Phát triển năng lực tổ chức giúp xây dựng và phát triển năng lực toàn diện cho các cấp độ vị trí, sau đó đánh giá kết quả và sự tác động đến kinh doanh.

02 giải pháp điển hình và có quy mô lớn nhất hiện tại nằm trong CBDS là “Xây dựng đội ngũ gắn kết” và “Xây dựng văn hóa công ty”. Đây là các giải pháp vừa giúp định hình các năng lực phục vụ kinh doanh hiện tại, vừa giúp xây dựng nền tảng, định hình văn hóa khác biệt và đồng bộ triển khai những năng lực cho sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai.

Đăng ký ngay

Tiếp cận hệ thống IMAP

IMap là hệ thống tiếp cận mang tính chiến lược của Dale Carnegie trong quá trình làm việc với khách hàng để xây dựng các giải pháp phù hợp nhất trong phát triển năng lực cho tổ chức và các cá nhân nhằm tạo ra các kết quả vượt bậc trong kinh doanh.