Mô tả chung về giải pháp

Giải pháp này được Dale Carnegie tiên phong tại thị trường Việt Nam từ năm 2009, là một giải pháp đặc biệt dành riêng cho lãnh đạo cấp cao, các vị trí chủ chốt của công ty và tổ chức. Giải pháp tập trung phát triển các năng lực trọng yếu, chiến lược mang tính quyết định để tạo sự thay đổi mạnh mẽ cho lãnh đạo, quản lý, từ đó mang lại kết quả đột phá cho đội ngũ và công ty.

Thông thường, sau khi học chuỗi Lãnh Đạo Tạo Gắn Kết, các lãnh đạo và quản lý hạt nhân nên được phát triển tiếp IDP (Individual Development Plan – Kế hoạch phát triển cá nhân) với định hướng nâng tầm rõ nét. Thời gian cam kết tối thiểu để đạt được hiệu quả lâu dài là tối thiểu 36 tiếng trong vòng 6 tháng.

Đăng ký ngay

Tiếp cận hệ thống IMAP

IMap là hệ thống tiếp cận mang tính chiến lược của Dale Carnegie trong quá trình làm việc với khách hàng để xây dựng các giải pháp phù hợp nhất trong phát triển năng lực cho tổ chức và các cá nhân nhằm tạo ra các kết quả vượt bậc trong kinh doanh.