5 Năng lực thiết yếu cho Lãnh đạo trong Thị trường Toàn cầu

Những đề bài mà các nhà quản lý nhân sự (HRD/HRM, lãnh đạo và trưởng các bộ phận) đang cần giải quyết bao gồm: quản lý đội ngũ làm việc hybrid (cả WFH và WFO) với sự gắn kết và hiệu quả cao, khơi gợi tính sáng tạo-đổi mới, giảm căng thẳng và mâu thuẫn trong các bối cảnh giao tiếp phức tạp,...Việc xác định những năng lực thiết yếu không chỉ giúp bản thân nhà quản lý nhân sự, lãnh đạo và trưởng các bộ phận tự tin hơn trong vai trò quản lý, tạo được niềm tin và uy tín với đội ngũ mà còn giúp chúng ta có định hướng đúng đắn trong việc phát triển năng lực đội ngũ.

Tải về

Bài viết mới

Lãnh đạo tạo Đột phá
Lãnh đạo tạo Đột phá
Sales Consultant (Organizational Development - Corporates)
Sales Consultant (Organizational Development - Corporates)
Sales Consultant (Personal Development - Individuals)
Sales Consultant (Personal Development - Individuals)
Talk Khơi nguồn Cảm hứng: Thổi bùng Ngọn lửa Nhiệt huyết trong Bạn
Talk Khơi nguồn Cảm hứng: Thổi bùng Ngọn lửa Nhiệt huyết trong Bạn
HỘI THẢO TRẢI NGHIỆM LỘ TRÌNH
HỘI THẢO TRẢI NGHIỆM LỘ TRÌNH "LÃNH ĐẠO KHAI TẠO NỘI LỰC"
Khai mở Tài năng Đội ngũ
Khai mở Tài năng Đội ngũ