Mô tả chung về giải pháp

Là nhóm giải pháp được phát triển để giúp đánh giá khoảng cách trong năng lực của từng cá nhân hoặc toàn tổ chức, xác định những lĩnh vực cần hoàn thiện và giúp cá nhân và tổ chức nhìn nhận được những thử thách cản trở việc đạt được mục tiêu quan trọng trong công việc.
Có 3 nhóm Hệ thống đánh giá năng lực chính tại Dale Carnegie:
• Đánh giá Insights (360 độ)
• Đánh giá Profiles, đánh giá mức độ phù hợp của công việc và kế hoạch huấn luyện.
• Đánh giá Các khía cạnh chiến lược của tổ chức (Perspective organizational assessment)

Đăng ký ngay

Tiếp cận hệ thống IMAP

IMap là hệ thống tiếp cận mang tính chiến lược của Dale Carnegie trong quá trình làm việc với khách hàng để xây dựng các giải pháp phù hợp nhất trong phát triển năng lực cho tổ chức và các cá nhân nhằm tạo ra các kết quả vượt bậc trong kinh doanh.