Nâng cao tính Gắn kết của Nhân viên: Vai trò của Người giám sát

Sự gắn kết, cam kết của nhân viên đối với tổ chức của mình và sự sẵn lòng đạt hiệu quả công việc ngoài mong đợi là mục tiêu trọng tâm của việc quản lý.

Sự gắn kết không chỉ đem đến sự hài lòng trong công việc; thúc đẩy nhân viên tham gia đầy đủ và tận tâm để tổ chức thành công.

Ở cấp độ đơn giản nhất, những “nhân viên gắn kết” giúp cho khách hàng hài lòng, trở nên trung thành với thương hiệu và việc kinh doanh gặp thuận lợi.

Sự gắn kết cũng làm cải thiện về mức độ duy trì công việc của nhân viên. Trong ngắn hạn, nó tác động đến gốc rễ của sự duy trì.

Dale Carnegie đã yêu cầu MSW Research thực hiện một nghiên cứu cùng ngành, xuyên quốc gia với 1500 nhân viên để khám phá sự gắn kết tại nơi làm việc. Nghiên cứu phát hiện ra rằng mặc dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết, nhưng mối quan hệ cá nhân giữa người quản lý và người báo cáo trực tiếp của họ là có ảnh hưởng nhất.

Tải về

Bài viết mới

Lãnh đạo tạo Đột phá
Lãnh đạo tạo Đột phá
10 kỹ năng hàng đầu cho người đi làm đến năm 2025 | Diễn đàn Kinh tế Thế giới
10 kỹ năng hàng đầu cho người đi làm đến năm 2025 | Diễn đàn Kinh tế Thế giới
Program Development Specialist - Chuyên viên phát triển giáo trình
Program Development Specialist - Chuyên viên phát triển giáo trình
Sales Consultant: Organizational Development Specialist
Sales Consultant: Organizational Development Specialist
Talk Khơi nguồn Cảm hứng: Thổi bùng Ngọn lửa Nhiệt huyết trong Bạn
Talk Khơi nguồn Cảm hứng: Thổi bùng Ngọn lửa Nhiệt huyết trong Bạn
Năng lực Lãnh đạo hướng đến <br>Hành động & Kết quả: <br>Khai mở Tài năng Đội ngũ
Năng lực Lãnh đạo hướng đến
Hành động & Kết quả:
Khai mở Tài năng Đội ngũ